;

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Kancelarię Creativa Legal oraz jej strony internetowej znajdującej pod adresem: https://creativa-legal.com/ (dalej: „Strona internetowa”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Magdalena Korol, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Creativa Kancelaria Adwokacka Magdalena Korol” (adres stałego miejsca wykonywania działalności: ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer NIP: 7511526043, numer REGON: 142045165 (dalej: „Administrator”).

Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres: office@creativa-legal.com.

 

Współadministrator danych osobowych

Współadministratorem Twoich danych osobowych pobieranych za pomocą Facebook Pixel i przetwarzanych w celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego dostosowanego do Twoich preferencji jest Fundacja „Instytut Prawa Mody” z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000640786, posiadająca NIP: 9522151961, posiadająca numer REGON: 365585555 (dalej: „Współadministrator”).

 

Dalsze odnoszące się do Administratora postanowienia Polityki, w szczególności postanowienia dotyczące danych osobowych pobieranych za pomocą Facebook Pixel i przetwarzanych ww. celu, stosuje się odpowiednio do Współadministratora.

 

Środki ochrony danych osobowych

Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie z usług świadczonych przez Administratora oraz Strony internetowej wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług prawnych

1)     imię i nazwisko/firma;

2)     adres zamieszkania/siedziby;

3)     numer PESEL/KRS;

4)     numer NIP.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dotyczą dane lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prawnych (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umowy).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez okres obowiązywania umowy.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Spełnianie obowiązków podatkowych

1)     imię i nazwisko/firma;

2)     adres zamieszkania/siedziby;

3)     numer NIP.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność spełnienia przez Administratora ww. obowiązków).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez okres 5 lat.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Organizacja wydarzenia (w formie stacjonarnej lub online) oraz umożliwienie Ci wzięcia w nim udziału

1)     imię i nazwisko;

2)     adres e-mail;

3)     opcjonalnie – inne dane kontaktowe;

4)     dane organizacji, do której należysz;

5)     odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu rejestracyjnym.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o udział w wydarzeniu zawartej z osobą, której dotyczą dane lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o udział w wydarzeniu (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w wydarzeniu).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe od czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o udział w wydarzeniu.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Rekrutacja pracowników

1)     imię;

2)     nazwisko;

3)     data urodzenia;

4)     dane kontaktowe podane przez kandydata (np. adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu);

5)     wykształcenie;

6)     kwalifikacje zawodowe;

7)     przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków związanych z rekrutacją pracowników, określonych w art. 221§1 Kodeksu pracy)

A także:

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

(przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody)

Podanie ww. danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub rezygnacji kandydata z ubiegania się o zatrudnienie.

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Rekrutacja współpracowników

1)     imię;

2)     nazwisko;

3)     data urodzenia;

4)     dane kontaktowe podane przez kandydata (np. adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu);

5)     wykształcenie;

6)     kwalifikacje zawodowe;

7)     przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

(przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Obsługa formularza kontaktowego

1)     imię;

2)     adres e-mail.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na przesłaną wiadomość (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Przesyłanie Newslettera

1)     imię;

2)     adres e-mail.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania o bieżącej oraz planowanej działalności)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania Newslettera (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania Newslettera).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Prowadzenie profilu Administratora na portalu społecznościowym Facebook

1)     nazwa profilu;

2)     dane, które umieściłeś na swoim profilu jako „publiczne”.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku prowadzenia profilu na portalu społecznościowym Facebook. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu.

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania przez Ciebie z profilu Administratora (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność korzystania z profilu Administratora).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator informuje, że dane osobowe przetwarzane w opisanym wyżej celu przetwarza  wyłącznie w zakresie korzystania przez Ciebie z profilu Administratora, a w zakresie pozostałego korzystania przez Ciebie z portalu Facebook, Twoje dane osobowe przetwarza Facebook Ireland, w oparciu o ustanowiony przez siebie Regulamin i Politykę prywatności. Wszelkie pytania i roszczenia wynikające z tego tytułu, powinieneś kierować do Facebook Ireland.

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowy

1)     imię i nazwisko;

2)     podane przez Ciebie dane kontaktowe (adres e-mail; adres do korespondencji; numer telefonu).

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowego wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych , m.in. realizacji uprawnień przyznanych Ci przez RODO (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność prawidłowej realizacji ww. uprawnień).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

1)     imię i nazwisko/firma;

2)     adres e-mail;

3)     adres zamieszkania/siedziby;

4)     numer PESEL/KRS;

5)     numer NIP.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze Strony internetowej)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze Strony internetowej (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez Administratora ww. działań)

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze Strony internetowej.

 

 

 

Cel przetwarzania

Przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna

Analiza Twojej aktywności na Stronie internetowej

1)     data i godzina odwiedzin;

2)     numer IP urządzenia;

3)     rodzaj systemu operacyjnego urządzenia;

4)     przybliżona lokalizacja;

5)     rodzaj przeglądarki internetowej;

6)     czas spędzony na Stronie internetowej;

7)     odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Strony internetowej.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku uzyskania informacji o Twojej aktywności na Stronie internetowej.

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez Administratora informacji o Twojej aktywności na Stronie internetowej (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania przez Administratora ww. informacji).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Profilowanie

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego (np. reklam w serwisie społecznościowym Facebook) dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Twojej aktywności na Stronie internetowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem:

 • dostawca domeny internetowej;
 • dostawca usługi newslettera;
 • firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności na Stronie internetowej oraz kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niej korzystających (m.in. Google Analytics);
 • firma świadcząca usługi księgowe;
 • […].

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

W związku z korzystaniem przez Administratora narzędzi takich jak Google Analytics czy Facebook Pixel, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich Stanów Zjednoczonych Ameryki, Chile, Singapuru oraz Tajwanu (Republiki Chińskiej).

Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 • jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 • w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych (tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych – o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej – jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego);
 • w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 • w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie;
 • jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na nich danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 • masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pliki cookies

 1. Administratora informuje, że Strona internetowa korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, a także w celach statystycznych i marketingowych.
 3. Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
 4. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.
 5. Administrator korzysta z następujących narzędzi wykorzystujących pliki cookies:
  1. niezbędne pliki cookies Strony internetowej – pliki te umożliwiają prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie Strony internetowej (służą one m.in. do dopasowania układu strony internetowej do ekranu urządzenia), w związku z czym ich wyłączenie nie jest możliwe (działanie tych plików jest warunkiem korzystania ze Strony internetowej). Niezbędne pliki cookies pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 1 roku;
  2. Google Analytics – narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Google) umożliwia zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać Stronę internetową oraz czynić ją bardziej przyjazną dla użytkowników. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Analytics pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 2 lat;
  3. Google Ads – narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Google) umożliwia zbieranie danych o Twoich preferencjach (m.in. o odwiedzanych podstronach, przeglądanych treściach) i umożliwia kierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych na innych stronach internetowych, które odwiedzasz. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Ads pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 3 miesięcy;
  4. Facebook Pixel – narzędzie to (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Facebook) umożliwia ustalenie, że odwiedziłeś Stronę internetową, a także skierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych na portalach społecznościowych Facebook i Instagram oraz mierzenie ich skuteczności. Pliki cookies wykorzystywane przez Facebook Pixel pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 3 miesięcy.
 6. Ustawieniami plików cookies możesz zarządzać za pomocą panelu znajdującego się na dole Strony internetowej. W zależności od Twojej decyzji, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.
 7. Niezależnie od powyższego, za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Stronę internetową lub inne strony.

 Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Polityka obowiązuje od dnia 30 lipca 2021 r.